About

Friday, 7 November 2014

6 - Karen Morrisroe, Wrexham Library

This weeks post is from Karen Morrisroe, Businessline Librarian at Wrexham Library, for the English language version please scroll down.

Felly dwi’n llyfrgellydd. Doeddwn i erioed wedi meddwl bod yn llyfrgellydd. Wnes i waith achlysurol mewn llyfrgell gyhoeddus pan oeddwn i’n fyfyrwraig a doedd hynny ddim hyd yn oed yn cynnwys stampio llyfrau! Roeddwn i’n gweithio ar stondin wybodaeth adnoddau addysg oedolion yn rheolaidd.  Ar ôl gorffen fy ngradd rheolaeth fusnes daeth swydd dros dro i fyny yn y llyfrgell fusnes fel cymhorthydd llyfrgell yn llenwi mewn i rywun oedd ar secondiad. Gan ei bod yn llyfrgell arbenigol yn fy maes diddordeb a gwybodaeth, wnes i ymgeisio am y swydd ac fe gefais y swydd. Ar ôl bron i ddwy flynedd daeth y swydd i ben a symudais ymlaen. Fodd bynnag, daeth y swydd yn wag ac yn barhaol felly wnes i ymgeisio a chefais y swydd. Dyma pryd wnes i benderfynu astudio gradd ôl-raddedig mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth. Wnes i astudio o bell trwy Brifysgol Aberystwyth. Roedd yn her tra’n gweithio’n llawn amser ond roedd yn cynnig llawer o foddhad yn y diwedd. Fe arweiniodd y cymhwyster hwnnw at gael swydd fy mhennaeth pan wnaeth hi adael a dyma fy swydd nawr – Llyfrgellydd Llinell Fusnes.


Mae fy swydd wedi datblygu ac ehangu dros y blynyddoedd er bod teitl y swydd yr un fath. Dwi’n rheoli’r llyfrgell fusnes (Llinell Fusnes), y gwasanaeth gwybodaeth Ewropeaidd (Europe Direct) a hefyd â rhywfaint o gyfrifoldeb am y llyfrgell cyfeirnod. Mae pob diwrnod yn wahanol.  Cymerwch heddiw er enghraifft. Bore heddiw dwi di ateb ambell ymholiad busnes gan bobl oedd angen gwybodaeth i sefydlu busnes, dwi di siarad gyda phobl yn holi am swydd wag yma, wedi rhoi ambell beth ar y cyfrwng cymdeithasol a’r pnawn yma dwi’n mynd i ddigwyddiad yn y gymuned i weithio ar stondin wybodaeth i ddosbarthu gwybodaeth am Ewrop. Fory byddaf yn gwneud y cyfrifon, yn paratoi adroddiadau ar weithgareddau’r gwasanaethau dwi’n eu rheoli, yn ogystal â gwasanaethu aelodau’r cyhoedd sydd ag ymholiadau sylfaenol a rhai cymhleth iawn. Fel y gwelwch mae’n swydd amrywiol iawn. Nid yn unig mae angen sgiliau mewn gwaith gwybodaeth i allu dod o hyd i wybodaeth, penderfynu ar ansawdd a storio gwybodaeth ond hefyd mae angen sgiliau eraill o fewn cyllid, cyllideb, llunio adroddiadau, marchnata a rheoli staff, er nad yw pob swydd angen y rhain ac rydych yn dysgu llawer tra’n gwneud y gwaith.

Yr hyn dwi’n ei fwynhau am y swydd yw’r amrywiaeth. Rydych yn cyfarfod cymaint o bobl ac yn aml ddim yn sylweddoli faint rydych wedi helpu rhywun  gyda’r hyn sydd i chi yn ymateb cyflym a hawdd ond i’r cwsmer mae’n llawer mwy. Llawer gwaith dwi wedi rhoi gwybodaeth i fusnes sydd wedi’u helpu i ennill contractau ac felly’n darparu refeniw i’r busnes. Mae gweld pobl yn dechrau mewn busnes o beidio gwybod lle i fynd am help i ddechrau a datblygu eu busnes yn hwb gwirioneddol. Dwi’n mwynhau’r gwaith yn y dirgel hefyd – cynllunio, adrodd ac ia, hyd yn oed cyllidebu. (dwi’n hoffi ystadegau a rhifau!)


Ar hyn o bryd, dwi’n gweithio tuag at fy Siarteriaeth. Wnes i ei ohirio am amser maith, ond bellach dwi di dechrau mae’n gwneud i mi sylweddoli bod yna lawer mwy y tu hwnt i fy swydd a fy sefydliad. Mae bron fel astudio eto, rydych yn ymwybodol o bopeth arall sy’n mynd ymlaen yn y sector y gallwch ddysgu ohono a’i ddatblygu o fewn eich sefydliad eich hun.

I unrhyw un sy’n ystyried gyrfa o fewn y sector llyfrgell a gwybodaeth mae’n syniad da cael profiad gwaith yn y maes efallai fel cymhorthydd llyfrgell. Gall hyn fod fel gwirfoddolwr, swydd achlysurol neu unrhyw beth arall. Fyddwch chi ddim yn cael teimlad o bopeth ond bydd yn agor eich llygaid ychydig a gallwch siarad gyda staff eraill i weld beth maen nhw’n ei wneud. Byddwn yn awgrymu bod myfyriwr da yn llyfrgellydd da gan fod myfyrwyr wedi arfer ymchwilio a threfnu felly dylai’r rhan honno o swydd llyfrgellydd fod yn ail natur. Er ei bod yn ddefnyddiol cael sgiliau eraill.  Mae llawer o lyfrgellwyr rwyf wedi eu cyfarfod yn debyg i mi, wnaethon nhw ddim gwneud cwrs llyfrgellydd i ddechrau, wnaethon nhw rywbeth arall fel hanes neu Saesneg ac yna symud i lyfrgelloedd. Os ydych yn mynd i swydd lle mae yna arbenigedd fel llyfrgell cwmni’r gyfraith mae gwybodaeth am y gyfraith yn ddefnyddiol. Os ydych yn mynd i lyfrgelloedd cyhoeddus gall rhywun ofyn unrhyw beth i chi felly mae staff o wahanol gefndiroedd yn ddefnyddiol. Mae llawer o bobl hefyd yn meddwl am weithio mewn llyfrgell fel gweithio mewn llyfrgell gyhoeddus neu lyfrgell mewn prifysgol ond ond mae yna lawer mwy ac nid sefydliadau llyfrgell draddodiadol yn unig chwaith. Felly i unrhyw un â diddordeb edrychwch yn lle gall sgiliau llyfrgellwyr gael eu defnyddio, cewch eich synnu.  


Dwi’n meddwl ein bod i gyd angen cofio yn yr oes ddigidol bod yna le yn dal i fod i staff gwybodaeth cymwys. Gall unrhyw un ddefnyddio Google, ond mae sut maent yn ei ddefnyddio a pha un a ydynt yn dadansoddi’r tudalennau yn fater arall. Mae hyd yn oed sôn am Google fel petai’r unig ffordd i ddod o hyd i rywbeth ar lein yn rhywbeth yr ydym yn ei wneud trwy’r amser ond mae yna declynnau eraill sy’n fwy addas ar gyfer gwybodaeth benodol. Eto mae llyfrgellydd hyfforddedig yn gwybod am y pethau hyn, neu â mynediad i gronfa ddata sy’n ddrud iawn. Maent hefyd yn gwybod lle i fynd i gael gwybodaeth am destunau arbennig boed hynny ar lein neu mewn llyfr (ia dyna ddywedais i....llyfr!) Credwch neu beidio mae yna rai pethau nad ydynt ar lein eto, yn dibynnu ar beth rydych yn chwilio amdano weithiau dim ond llyfr fydd yn gwneud, hynny ydy, nes bydd pob llyfr a gynhyrchwyd yn mynd yn ddigidol!


So I’m a librarian. I never set out to be a librarian. I did some casual work at a public library when I was a student and that didn’t even involve stamping books! I regularly manned an information stand about adult education resources. After I finished my business management degree a temporary job came up in the business library as a library assistant covering for someone on secondment. As it was a specialist library in my field of interest and knowledge I applied for the job and got it. After nearly two years the job ended and I moved on. However the job became vacant and permanent so I applied and got it. It was at this point I decided to do a postgraduate degree in Information and Library Studies. I did it via distance learning through Aberystwyth University. It was challenging to do whilst working full time but it was very rewarding in the end.  That qualification then led me to get my boss’ job when she left and it is the job I hold now – Businessline Librarian.

My job developed and expanded over the years even though my job title hasn’t. I manage the business library (Businessline) the European information service (Europe Direct) and also have some responsibility for the reference library. No two days are the same. Take today for instance. This morning I have answered a few business enquiries from people needing information to set up their business, I’ve talked to people enquiring about a job vacancy I have here, posted a few things on social media and this afternoon I am going to a community event to man an information stand giving out information about Europe. Tomorrow I will be doing my accounts, preparing reports on the activities of the services I manage, as well as serving members of the public who have both basic enquiries and very complex ones. As you can see it is a very varied job. Not only do you need skills in information work to be able to find information, determine its quality and to store information but you also need other skills in terms of finance, budgeting, producing reports, marketing and managing staff, though not all jobs require these and you learn a lot whilst doing the job.

What I love about the job is it’s variety. You meet so many people and often you don’t realise just how much you have helped someone with what to you is a quick and easy reply but to the customer it is so much more. Many times I have provided information to a business which has helped them win contracts thereby providing revenue for the business. Seeing people start in business from not knowing where to go for help to then starting and growing their business is a real boost. I also really like the behind the scenes parts of the job – planning, reporting and, yes, even budgeting. (I like stats and numbers!)


At the moment I am working towards my Chartership. I put it off for a long time but now I have started it makes me realise that there is so much more beyond my role and my organisation. It’s almost like studying again, you become aware of everything else that is going on in the sector which you can learn from and put into place in your own organisation.

For anyone considering a career in the library and information sector it’s a good idea to get experience of working in the field perhaps as a library assistant. This could be as a volunteer, a casual job or anything else. You won’t get a feel for everything involved but it will open your eyes a bit and you can talk to other staff to see what they are doing.  I would suggest that a good student is a good librarian as students are used to researching and organising so that part of a librarian’s job should be second nature. Though it is useful to have other skills and knowledge. Many librarians I have met are like me in that they didn’t do a library course first, they did something else such as history or English and then got into libraries. If you are going into a role where there is a specialism such as a law firm’s library then a knowledge of law is useful. If you go into public libraries you can get asked anything so varied backgrounds of staff are useful. Many people also just think of working in a library as working in a public library or a Uni library but there is so much more and not just traditional library settings either. So to anyone interested have a look at where librarians skills can be used, you may be surprised.


I think we all need to remember though that in the digital age there is still a place for qualified information staff. Anyone can use Google, but how they use it and whether they analyse the pages they get is another matter. Even just mentioning Google as if it is the only way to find anything online is something we all do but there are other tools which are better suited for particular information. Again a trained librarian knows about these things, or has access to databases which cost a lot of money. They also know where to go for information on particular topics be that online or in a book (yes I said it.. a book!). Believe it or not some things aren’t online yet, depending on what you’re looking for sometimes only a book will do, that is, until every book ever produced is digitised!
No comments:

Post a Comment