About

Friday, 19 December 2014

Christmas break

23 Llyfrgellydd will be taking a short break over the holiday period, and will pick up again on Friday 9th January 2015


Nadolig llawen a Blwyddyn newydd dda!
Merry Christmas and Happy New Year!

Friday, 12 December 2014

11 - Philippa Price, University of Wales Trinity Saint David

This week Philippa explains how her teaching qualification has benefited her role in an academic library.

My name is Philippa Price and I am an Assistant Librarian at University of Wales Trinity Saint David, Swansea Campus. My route to librarianship was a fairly common one, I think. I graduated with a non-vocational degree – in my case American Studies – and wasn’t quite sure what to do with myself! I read American Studies at Aberystwyth University and developed an interest in their Information and Library Studies programme when I took a few options from there as part of my modular undergraduate degree. After graduation, librarianship was always at the back of my mind as a possible career, but it was a few years before I took the plunge and enrolled on the full time Masters, also at Aberystwyth. After graduation, I found a job as a Senior Library Assistant on a mobile library service in Gloucestershire, which was fantastic, but not the professional job I was looking for. After a short time as Library Assistant in Swindon College, I gained my current position at UWTSD (then Swansea Institute of Higher Education).

In my current job, I’m based at the Townhill site and offer subject support to the staff and students on the education programmes here at Swansea.  I have worked here since 2005, a fact that I find very hard to believe; it really doesn’t feel as though I’ve been here almost 10 years!


I haven’t been resting on my laurels all that time, though. As well as building and maintaining a good relationship with academics and students, I began the chartership process with CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) a couple of years after undertaking this role and achieved chartered status in 2009. More recently, continuing the development of my teaching skills which I committed to during chartership, I graduated last year with a PGCE in Post-Compulsory Education and Training (PCET) here at UWTSD.

The PGCE was something I toyed with doing for a number of years, and I’m so glad I finally took the plunge. Library sessions with students are a big part of a subject librarian’s role and a significant part of my time is spent planning and delivering induction sessions and classes on accessing library databases and other online resources. I found the PGCE enormously helpful in allowing me both the time to reflect on my own teaching activities and the opportunity to share experience with teachers and trainers from other sectors. The PCET PGCE attracts people from all sorts of areas and I loved the fact that I was able to get to know teachers from universities, FE colleges, community education settings and work-based learning, all teaching a whole range of different subjects from accountancy to self-esteem.

As part of the course, we studied things like curriculum design, learning barriers/motivation, teaching strategies and the wider context of education. Some of these topics had more immediate relevance than others in my day-to-day job, but it was so beneficial to be able to think about education and teaching practices as a whole like this, rather than just my small part of it. This was especially helpful for me as an education librarian, of course! And as well as developing my knowledge of education as a discipline, I was able to use our library sources as a student, which gave me new insight into usability and most useful functions. At library sessions, I always try to share some of my experience with students so they can understand how and why particular resources or features can be helpful.


The course has more practical elements too. We had opportunities to play and experiment with applications which can be used to develop engaging electronic resources. We made screencasts, podcasts, videos, wikis and quizzes, all of which will stand me in good stead for my career in librarianship. We rarely get to spend more than a session here and there with our student groups, so being able to create online information sources is invaluable.

And of course there was the teaching! We taught short lessons to our peers, completed team teaching exercises and benefited from tutor and mentor observations of our normal teaching activities. All that sounds a bit daunting, and no one really looks forward to being observed, but it was actually a very positive experience. My peers, tutors and mentor were very supportive. The feedback process helped to recognise my strengths as well as the areas where I could develop further.

An unforeseen consequence of the PGCE led to me teaching on that very same programme after graduation! Last academic year saw me teach around 80 hours across a couple of modules of the course. Much of the teaching for the part-time programme goes on in the evening, so I was able to fit this in around my job in the library. It was certainly hard work, but well worth it! My experience as a part-time lecturer has been invaluable for my work as a librarian. The education staff here at UWTSD Swansea have always been supportive of the library and made me feel part of the team, but there can be no substitute for experiencing the academic administrative and teaching process first hand. I really feel as though it has given me a better insight to the library’s place in that process.

I’m very fortunate to work at a university which offers a teaching qualification such as the PCET PGCE, and fortunate to have line managers who supported me in undertaking that route. And of course, I was lucky enough to be able to gain some teaching experience on the same programme! Not all colleagues are in such a position, but I would certainly recommend any librarian consider partaking of some sort of teacher development, be that a PGCE or short teaching course or similar. Working with people to develop their skills is such a huge part of our jobs these days that it really does help to have some theory and knowledge of teaching and learning to support that kind of activity.

Friday, 5 December 2014

10 - Jane Purdie, Wrexham

This post is in Welsh, please scroll down for the English version.

Jane Purdie – Swyddog Datblygu Cynulleidfa a Marchnata Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli

Yn gyntaf, rhaid i mi gyfaddef cwpl o bethau:

1.       Dydw i ddim yn llyfrgellydd

2.       Dydw i erioed wedi ysgrifennu blog o’r blaen

Ddim yn ddechrau rhy addawol, felly! Ond, rwyf wedi bod yn gweithio gyda staff mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, academaidd a llyfrgelloedd iechyd ar draws Cymru am y saith mlynedd diwethaf ac wedi derbyn teitl ‘anrhydeddus’ shambrarian – gan obeithio nad yw hynny’n sarhaus!!


Rwyf fi a’m cydweithwraig, Bethan Rogers wedi’n lleoli yn Wrecsam ac rydym yn gweithio ar linyn marchnata fframweithiau llyfrgell Llywodraeth Cymru - @eichllyfrgell, Llyfrgelloedd am Oes ac ar hyn o bryd Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli.

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi trefnu nifer o ymgyrchoedd hyrwyddo, o Dyddiau Da i I’r Llyfrgell, I Ddarllen, I Wella – gan weithio gyda rhwydwaith ffantastig o hyrwyddwyr marchnata mewn llyfrgelloedd i sicrhau bod yr ymgyrchoedd hyn yn llwyddo.  Rydym wedi trefnu digwyddiadau gydag enwogion, gyda llu o sêr o Gymru fel Cerys Matthews a Ruth Jones i dîm rygbi’r Scarlets a’r bytholwyrdd Derek Brockway – Dyn Tywydd BBC Cymru.


Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n cynnal ein gwefan ac mae’n borth i fyd o wybodaeth am lyfrgelloedd yng Nghymru, gyda’r newyddion diweddaraf, ffrwd twitter a’r ymgyrchoedd diweddaraf ynghyd â’n hadnoddau ar lein gan gynnwys e-gronau am ddim, sef cynnig anhygoel sydd wedi tyfu bob mis ers ei lansio ym mis Tachwedd y llynedd.

Trwy glicio ar ‘staff’ a gweithio eich ffordd trwy’r holl adnoddau yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i waith celf i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio’n lleol, ffotograffau, dolenni at adnoddau rhanbarthol a llawer iawn mwy.

Bydd ymgyrch eleni yn cael ei lansio gyda Thunderclap ar 13 Hydref. Ymgyrch #CaruLlyfrgelloedd ar sail cyfryngau cymdeithasol yw hon sy’n dangos y dewis eang o wasanaethau sydd ar gael mewn llyfrgelloedd o bob sector, gan annog pobl i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddweud wrthym pam eu bod yn caru llyfrgelloedd. Y nod enfawr yw dyblu’r aelodaeth mewn llyfrgelloedd cyhoeddus!


Rwyf wedi sylwi ar lawer o newidiadau dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn y 12 mis diwethaf gydag adnoddau’n cael eu torri mor enbyd fel mai prin fod amser gan staff i’w neilltuo i hyrwyddo eu gwasanaeth – felly rydym yn ceisio helpu trwy hyrwyddo gwasanaethau yn genedlaethol a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn helaeth ac adeiladu ein rhwydwaith o gysylltiadau.

Rwy’n meddwl bod staff llyfrgelloedd yn ffantastig ac fe brofwyd hyn eleni gydag ymrwymiad anhygoel i ymgyrch Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell a gafodd ei dreilau mewn 6 awdurdod lleol ar ddechrau 2014. Erbyn hyn fe fydd yn cael ei roi ar waith fesul cam mewn 10 awdurdod arall. Mae’r gwaith a aeth i mewn i’r prosiect hwn yn enfawr ond mae staff wedi dod i sylweddoli pa mor bwysig yw defnyddio’r ymgyrch i dynnu sylw at eu gwasanaeth llyfrgell, meithrin partneriaethau newydd, denu aelodau newydd a helpu i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a blaenoriaethau lleol megis llythrennedd a thlodi plant.

Gallwch ddysgu mwy trwy ein dilyn @welshlibraries neu ddod o hyd i ni ar Facebook. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Jane Purdie – Libraries Inspire Audience Development & Marketing Officer

Firstly, a couple of confessions:

1.       I’m not a librarian

2.       I’ve never written a blog before

So not a good start! However, I have been working with library staff in public, academic and health libraries across Wales for the past seven years and have been given the ‘honorary’ title of shambrarian – hopefully this isn’t an insult!!


Me and my colleague, Bethan Rogers are based in Wrexham and work on the marketing strand of the Welsh Government library frameworks - @yourlibrary, Libraries for Life and currently Libraries Inspire.

Over the past few years we have organised numerous promotional campaigns from Happy Days to Get Reading, Get Better, Get Libraries – working with a fantastic network of marketing champions in libraries to make these campaigns a success.   We have organised celebrity events with a wide range of Welsh stars from Cerys Matthews and Ruth Jones to the Scarlets rugby team and the ever popular Derek Brockway – the BBC Wales Weatherman.


Our website hosted by the National Library of Wales is a portal into a world of information about libraries in Wales, with recent news, twitter feed and the latest campaigns plus our online resources including the amazing free e-zines offer which has grown every month since its launch last November.

By clicking on ‘staff’ and working your way through the vast resources in this section you can find artwork to download and use locally, photographs, links to regional resources and much more.

This year’s campaign will be launched with a Thunderclap on 13th October it’s a social media based campaign #LoveLibraries showcasing the wide range of services available in libraries from all sectors, encouraging people to use social media to tell us why they love libraries and with a massive aim of doubling the membership of public libraries!


I’ve noticed many changes over the past few years, particularly in the last 12 months with resources being cut so severely that staff have little time to devote to promoting their service – so we aim to help by promoting services nationally using social media extensively and building up our network of contacts.

I think library staff are fantastic and this has been demonstrated this year by an astonishing commitment to the Every Child a Library Member campaign which was piloted in 6 local authorities at the start of 2014 and is now about to be rolled out to another 10 authorities – the amount of work that has gone into this project is huge but staff have recognised the importance of using this campaign to draw attention to their library service, to forge new partnerships, to attract new members and to help deliver against Welsh Government and local priorities such as literacy and child poverty.

Find out more by following us @welshlibraries or find us on Facebook and please don’t hesitate to get in touch if you have any questions.