About

Friday, 5 December 2014

10 - Jane Purdie, Wrexham

This post is in Welsh, please scroll down for the English version.

Jane Purdie – Swyddog Datblygu Cynulleidfa a Marchnata Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli

Yn gyntaf, rhaid i mi gyfaddef cwpl o bethau:

1.       Dydw i ddim yn llyfrgellydd

2.       Dydw i erioed wedi ysgrifennu blog o’r blaen

Ddim yn ddechrau rhy addawol, felly! Ond, rwyf wedi bod yn gweithio gyda staff mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, academaidd a llyfrgelloedd iechyd ar draws Cymru am y saith mlynedd diwethaf ac wedi derbyn teitl ‘anrhydeddus’ shambrarian – gan obeithio nad yw hynny’n sarhaus!!


Rwyf fi a’m cydweithwraig, Bethan Rogers wedi’n lleoli yn Wrecsam ac rydym yn gweithio ar linyn marchnata fframweithiau llyfrgell Llywodraeth Cymru - @eichllyfrgell, Llyfrgelloedd am Oes ac ar hyn o bryd Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli.

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi trefnu nifer o ymgyrchoedd hyrwyddo, o Dyddiau Da i I’r Llyfrgell, I Ddarllen, I Wella – gan weithio gyda rhwydwaith ffantastig o hyrwyddwyr marchnata mewn llyfrgelloedd i sicrhau bod yr ymgyrchoedd hyn yn llwyddo.  Rydym wedi trefnu digwyddiadau gydag enwogion, gyda llu o sêr o Gymru fel Cerys Matthews a Ruth Jones i dîm rygbi’r Scarlets a’r bytholwyrdd Derek Brockway – Dyn Tywydd BBC Cymru.


Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n cynnal ein gwefan ac mae’n borth i fyd o wybodaeth am lyfrgelloedd yng Nghymru, gyda’r newyddion diweddaraf, ffrwd twitter a’r ymgyrchoedd diweddaraf ynghyd â’n hadnoddau ar lein gan gynnwys e-gronau am ddim, sef cynnig anhygoel sydd wedi tyfu bob mis ers ei lansio ym mis Tachwedd y llynedd.

Trwy glicio ar ‘staff’ a gweithio eich ffordd trwy’r holl adnoddau yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i waith celf i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio’n lleol, ffotograffau, dolenni at adnoddau rhanbarthol a llawer iawn mwy.

Bydd ymgyrch eleni yn cael ei lansio gyda Thunderclap ar 13 Hydref. Ymgyrch #CaruLlyfrgelloedd ar sail cyfryngau cymdeithasol yw hon sy’n dangos y dewis eang o wasanaethau sydd ar gael mewn llyfrgelloedd o bob sector, gan annog pobl i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddweud wrthym pam eu bod yn caru llyfrgelloedd. Y nod enfawr yw dyblu’r aelodaeth mewn llyfrgelloedd cyhoeddus!


Rwyf wedi sylwi ar lawer o newidiadau dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn y 12 mis diwethaf gydag adnoddau’n cael eu torri mor enbyd fel mai prin fod amser gan staff i’w neilltuo i hyrwyddo eu gwasanaeth – felly rydym yn ceisio helpu trwy hyrwyddo gwasanaethau yn genedlaethol a defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn helaeth ac adeiladu ein rhwydwaith o gysylltiadau.

Rwy’n meddwl bod staff llyfrgelloedd yn ffantastig ac fe brofwyd hyn eleni gydag ymrwymiad anhygoel i ymgyrch Pob Plentyn yn Aelod o’r Llyfrgell a gafodd ei dreilau mewn 6 awdurdod lleol ar ddechrau 2014. Erbyn hyn fe fydd yn cael ei roi ar waith fesul cam mewn 10 awdurdod arall. Mae’r gwaith a aeth i mewn i’r prosiect hwn yn enfawr ond mae staff wedi dod i sylweddoli pa mor bwysig yw defnyddio’r ymgyrch i dynnu sylw at eu gwasanaeth llyfrgell, meithrin partneriaethau newydd, denu aelodau newydd a helpu i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a blaenoriaethau lleol megis llythrennedd a thlodi plant.

Gallwch ddysgu mwy trwy ein dilyn @welshlibraries neu ddod o hyd i ni ar Facebook. Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Jane Purdie – Libraries Inspire Audience Development & Marketing Officer

Firstly, a couple of confessions:

1.       I’m not a librarian

2.       I’ve never written a blog before

So not a good start! However, I have been working with library staff in public, academic and health libraries across Wales for the past seven years and have been given the ‘honorary’ title of shambrarian – hopefully this isn’t an insult!!


Me and my colleague, Bethan Rogers are based in Wrexham and work on the marketing strand of the Welsh Government library frameworks - @yourlibrary, Libraries for Life and currently Libraries Inspire.

Over the past few years we have organised numerous promotional campaigns from Happy Days to Get Reading, Get Better, Get Libraries – working with a fantastic network of marketing champions in libraries to make these campaigns a success.   We have organised celebrity events with a wide range of Welsh stars from Cerys Matthews and Ruth Jones to the Scarlets rugby team and the ever popular Derek Brockway – the BBC Wales Weatherman.


Our website hosted by the National Library of Wales is a portal into a world of information about libraries in Wales, with recent news, twitter feed and the latest campaigns plus our online resources including the amazing free e-zines offer which has grown every month since its launch last November.

By clicking on ‘staff’ and working your way through the vast resources in this section you can find artwork to download and use locally, photographs, links to regional resources and much more.

This year’s campaign will be launched with a Thunderclap on 13th October it’s a social media based campaign #LoveLibraries showcasing the wide range of services available in libraries from all sectors, encouraging people to use social media to tell us why they love libraries and with a massive aim of doubling the membership of public libraries!


I’ve noticed many changes over the past few years, particularly in the last 12 months with resources being cut so severely that staff have little time to devote to promoting their service – so we aim to help by promoting services nationally using social media extensively and building up our network of contacts.

I think library staff are fantastic and this has been demonstrated this year by an astonishing commitment to the Every Child a Library Member campaign which was piloted in 6 local authorities at the start of 2014 and is now about to be rolled out to another 10 authorities – the amount of work that has gone into this project is huge but staff have recognised the importance of using this campaign to draw attention to their library service, to forge new partnerships, to attract new members and to help deliver against Welsh Government and local priorities such as literacy and child poverty.

Find out more by following us @welshlibraries or find us on Facebook and please don’t hesitate to get in touch if you have any questions.

No comments:

Post a Comment