About

Friday, 6 February 2015

16 - Vashti Zarach, Bangor University

Our latest post is from Vashti Zarach, Academic Support Librarian for the College of Natural Sciences, Bangor University. This post is in Welsh, please scroll down for the English version.

Rwyf yn mwynhau gweithio gyda llyfrau a phobl. Mae'n hen ystrydeb erbyn hyn, ond dyna'r rheswm yr wyf yn mwynhau gweithio mewn llyfrgelloedd. Nid oeddwn wedi bwriadu bod yn llyfrgellydd pan oeddwn yn blentyn, roeddwn eisiau bod yn nofelydd neu'n westai enwog ar y Muppet Show. Ond roeddwn yn caru llyfrau gymaint roeddwn eisiau gwneud fy mhrofiad gwaith pan oeddwn yn yr ysgol yn llyfrgell y brifysgol leol ac yn awr, dros ugain mlynedd yn ddiweddarach, rwyf yn gweithio yn yr union un llyfrgell ym Mangor.

© Lucy Devereux

Mae llyfrgellyddiaeth wedi newid llawer yn yr ugain mlynedd ddiwethaf, er bod pobl yn dal i ofyn i mi ddweud "Shhhh" pan rwy'n dweud wrthynt fy mod yn llyfrgellydd. Yn y tri mis diwethaf ers i dymor newydd y brifysgol ddechrau, rwyf wedi bod yn rhoi cyflwyniadau dysgu a chynnal gweithdai cyfrifiaduron i fyfyrwyr, wedi cyflwyno systemau rhestrau darllen electronig newydd i academyddion, rhoi cyflwyniad ar ein project Adnoddau Addysgol mewn cyfarfod yng Nghaerdydd, wedi cynnal sesiynau cymorth un i un, ateb ymholiadau e-bost, wedi bod mewn llawer o gyfarfodydd mewnol, ac wedi gwneud ffilm arddangos fer gan ddefnyddio pypedau...

Astudiais Archaeoleg ac Anthropoleg yn y brifysgol ac mae gennyf ddiddordeb o hyd mewn safleoedd treftadaeth, diwylliannau byd-eang a phynciau cysylltiedig, ond dechreuais ogwyddo at yrfa llyfrgellydd ar ôl i mi fynd i'r llyfrgell yn fy ngholeg yng Nghaergrawnt mewn ymateb i hysbyseb am weithwyr i stocio silffoedd.  Yn ystod yr ugain mlynedd ddiwethaf rwyf wedi gweithio mewn pedair llyfrgell wahanol.

Roedd fy swydd swyddogol gyntaf yn llyfrgell King's College yng Nghaergrawnt, llyfrgell fechan gyda chasgliad gwych o lyfrau i wasanaethu cymuned y coleg, ynghyd ag archifau'r coleg, a fy holl le sef casgliad  eclectig o lyfrau a roddwyd gan gyn aelodau o'r coleg yn cynnwys popeth o weithiau academaidd i'r llyfrau gwych o luniau gan Jan Pienkowski.

Darllenfa Shankland, Prifysgol Bangor

Ar ôl dychwelyd adref i ogledd Cymru ar ôl treulio sawl blwyddyn yng Nghaergrawnt, gweithiais am flwyddyn mewn llyfrgell coleg addysg bellach yng Ngholeg Menai lle cefais fy ysbrydoli'n arbennig gan fyfyrwyr yn dychwelyd i ddysgu ar ôl seibiannau hir. Trwy gydol fy ngyrfa fel llyfrgellydd, rwyf bob amser wedi mwynhau helpu pobl i chwilio am adnoddau a gwybodaeth perthnasol yn y llyfrgell, ac rwyf yn mwynhau gweithio gyda myfyrwyr yn arbennig sy'n gweld y maes hwn yn anodd i ddechrau ac yna'n gweld eu hyder a'u sgiliau'n tyfu. Yn fy swydd bresennol, mae gennyf ddiddordeb o hyd mewn sicrhau bod y gymuned leol yn gwybod y gallant ddefnyddio ein llyfrgell.

Astudiais ôl-radd mewn Rheoli Gwybodaeth yn Brighton a oedd yn canolbwyntio ar faterion fel y gymdeithas wybodaeth, cyhoeddi electronig a dylunio gwybodaeth, yn hytrach na dim ond y sgiliau llyfrgell mwy traddodiadol fel catalogio yr oeddwn eisoes wedi eu dysgu. Cefais swydd dros gyfnod mamolaeth ym Mhrifysgol Sussex, yn cyflenwi'r Llyfrgellydd Cynorthwyol yn y British Library of Development Studies a oedd yn gorgyffwrdd â fy niddordebau anthropolegol. Roedd Brighton yn lle gwych i dreulio amser, a bûm hefyd yn gwirfoddoli gyda sefydliad celf gymunedol a oedd yn trefnu gorymdeithiau ond stori arall yw honno..

Bûm yn gweithio wedyn am rai blynyddoedd mewn e-ddysgu, trefnu grŵp diddordeb arbennig i sefydliad o'r enw CETIS, a threfnu cyfarfodydd chwarterol i staff addysg uwch ac addysg bellach y DU a oedd yn gweithio ar gyfuno systemau. Bu'r cam hwn yn fy ngyrfa yn werthfawr iawn o ran datblygu fy niddordeb a fy mhrofiad mewn meysydd fel anabledd a hygyrchedd, cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg dysgu, sydd wedi bod yn ddefnyddiol yn fy swydd bresennol, yn gweithio fel llyfrgellydd cefnogaeth i'r Gwyddorau Naturiol ym Mhrifysgol Bangor.

Rwyf yn cefnogi coleg gwych yma ym Mangor, ac unwaith eto rwyf wedi cyfarfod â llawer o bobl wych sy'n gwneud ymchwil diddorol iawn. Mae'n swydd heriol, nid dim ond oherwydd bod y dechnoleg a'r byd academaidd yn newid drwy'r amser, ond oherwydd bod gennyf ddau o blant bach, yn gweithio'n rhan amser ac yn dechrau dod drwy'r niwl o amddifadedd cwsg!

© Katy Moyers

Mae'r sgiliau allweddol presennol yn ymwneud â blaenoriaethu, cadw ar y blaen gyda newidiadau, bod yn barod i gymryd rhan mewn meysydd newydd a dysgu pynciau newydd, cael cydbwysedd rhwng anghenion y llyfrgell a'r coleg yn ogystal â chymryd rhan mewn mentrau a phrojectau allanol.  Ond wrth wraidd hyn i gyd, mae'r llyfrau (a'r e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data ac yn y blaen) a'r bobl (boed yno'n gorfforol neu angen cefnogaeth ar-lein), cyn belled â bod craidd y gwaith yn canolbwyntio ar gysylltu pobl gydag adnoddau'r llyfrgell, mae'n dal i fod yn llyfrgellyddiaeth ac rwyf yn dal i'w fwynhau. Ond os ydych yn castio ar gyfer y ffilm Muppet nesaf, mae croeso i chi gysylltu â mi.


I enjoy working with books and people. It’s a well worn cliché, but still the reason I enjoy working in libraries. I never planned to be a librarian as a child, I wanted to be a novelist or a guest star in the Muppet Show. However, I loved books enough that I asked to do my school work experience in the local university library, and now, over two decades later, I work in the very same library, in Bangor, North Wales.

© Lucy Devereux

Librarianship has changed a great deal in the last twenty years, even though when I tell people I’m a librarian, they still ask me to say “Shhhh”. In the last three months since the new university term began, I have given teaching presentations and run computer workshop sessions for students, introduced the new electronic reading lists system to academics, given a presentation on our open Educational Resource project at a meeting in Cardiff, done one to one help sessions, answered email enquiries, attended lots of internal meetings, and made a short demo film using puppets…

I originally studied Archaeology and Anthropology at university, and am still very interested in heritage sites, global cultures, and related topics, but ended up gravitating into a library career after I called into my Cambridge college library in response to an advert looking for book shelvers. During the following two decades I have worked in four different libraries.

My first official post was in the above mentioned Kings’ College Library in Cambridge, a small library with a wonderful book collection to serve the college community, plus a College Archives, and my favourite area, an eclectic assortment of books donated by former college members, containing everything from academic works to the fabulous picture books of Jan Pienkowski.

Shankland Reading Room, Bangor University

On returning to my homeland of North Wales after several years in Cambridge, I worked for a year in an FE college library at Coleg Menai, where I was particularly inspired by students returning to learning after long breaks. Throughout my library career, I have always enjoyed helping people hunt for relevant library resources and information, but particularly enjoy working with students who initially feel challenged by this area, and watching their confidence and skills grow. In my current role, I still take an interest in ensuring the local community know they can use our library.

I did a postgraduate degree in Information Management in Brighton which focused on issues such as the information society, electronic publishing and information design, rather than just the more traditional library skills such as cataloguing which I had already covered in some of my roles. I did a maternity leave cover post in Sussex University, covering the Assistant Librarian at the British Library of Development Studies, which overlapped with my anthropological interests. Brighton was a wonderful place to spend time, and I also volunteered with a community arts organization who organized parades but that’s another story…

I then worked for a few years in e-learning, organizing a special interest group for an organization called CETIS, and arranging quarterly meetings for UK FE and HE staff working on systems integration. This sideways step proved very beneficial in developing my interest and experience in areas such as disability and accessibility, social media and learning technology, which I have carried with me into my current role, working as support librarian for Natural Sciences at Bangor University.

I support a fantastic College here at Bangor, and have again met a lot of great people doing some really interesting research. It’s a challenging role, not just because technology and academia are ever changing, but also because I have two young children, work part-time, and am only just slowly emerging from the fog of sleep deprivation!

© Katy Moyers

The key skills these days are all about juggling priorities, keeping ahead of changes, being ready to participate in new areas and teach new subjects, and balancing the needs of the library and my College as well as participating in external initiatives and projects. At the heart of this however, there are still the books (and the e-books, e-journals, databases, and so forth) and the people (whether physically present or requiring online support), and as long as the core of the work centres on connecting the people with the library resources, it’s still librarianship and I still like it. However, if you’re casting the next Muppet film, don’t hesitate to give me a call.

No comments:

Post a Comment