About

Friday, 27 March 2015

23b - Shân Jones, National Library of Wales

This post is in Welsh, please scroll down for the English version.Pam dewis llyfrgellyddiaeth?
Doedd gen i ddim syniad pa beth oeddwn am wneud ar ol gorffen f’addysg. Roedd fy mrawd a chwaer â’i bryd ar ffermio gyda’m rhieni, ond nid oedd hynny’n apelio ataf. Trwy hap a damwain cefais wahoddiad i ddiwrnod agored yng Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru (CLW) tra’n Mhrifysgol Aberystwyth – a darganfod maes oedd yn apelio. Wedi graddio mewn Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol, dyma ddilyn cwrs Diploma i Raddedigion mewn Llyfrgellyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn CLW.

Beth ddysgais ar y daith?
Paid a bod ofn, gwirfoddola, a chymryd rhan. Annogwyd fi gan fy rheolwr cyntaf i ymuno â phwyllgor un o grwpiau arbennig CI LIP - felly ymunais â 2 ohonynt, WYLG ac AAL Gogledd Cymru (sy’ bellach yn CDG Cymru). Roeddwn yn llyfrgellydd ysgol yn Ysgol Uwchradd Caergybi ar y pryd. Dysgais lawer drwy f’ymwneud â’r grwpiau hyn - sut i drefnu hyfforddiant, cymryd cofnodion cryno, cadeirio cyfarfodydd, rhyngweithio proffesiynol - a gwnes lu o ffrindiau a chael cyfleodd i ymweld â llyfrgelloedd eraill. Bûm yn cynrychioli’r WYLG ar bwyllgor gwaith WLA, (Cymdeithas Llyfrgelloedd Cymru sy’n CILIP Cymru nawr) a thrwy hynny, cael cyfle i ryngweithio â llyfrgellwyr o wahanol sectorau ynghyd â dysgu am faterion oedd yn ymwneud â llyfrgellyddiaeth.


Achub ar gyfleoedd. Roedd CILIP yn cynnig grantiau i aelodau nad oedd erioed wedi bod i gynhadledd IFLA o’r blaen, felly rhois gais amdani ynghyd â’m gŵr oedd yn gweithio mewn awdurdod arall. Roedd Cynhadledd IFLA 2002 yn Glasgow, a bu’r ddau ohonom yn ddigon lwcus i fod yn llwyddiannus yn ein ceisiadau. Cwta tri mis cyn y gynhadledd, mi wnaethom newid ein swyddi a symud tŷ! Gadawsom lyfrgelloedd cyhoeddus Gogledd Cymru a mynd i weithio i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Er hynny fe aethom i IFLA yn Glasgow gan gynrychioli LlGC yno. Dyna beth oedd profiad - cynhadledd enfawr, cwrdd â llyfrgellwyr o draws y byd, clywed am y sialensiau sy’n eu hwynebu a rhannu profiadau.

‘Da chi byth yn rhy hen i ddysgu! Daliwch ati i ddysgu a datblygu eich sgiliau - gan ddysgu o’ch camgymeriadau wrth gwrs! Wedi i mi gynhwyso’n Siartredig (MClip bellach) bûm yn fentor i ddysgwyr gydol oes gyda Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd tra’n Llyfrgellydd Bro’n Blaenau Ffestiniog. Nes mlaen dilynais gwrs ECDL gyda Phrifysgol Bangor i wella fy sgiliau TG. Mi gymhwysais fel Asesydd NVQ tra’n LlGC drwy gwrs dysgu o hirbell gyda Choleg Llandrillo. Yn fwy diweddar, rwyf wedi cwblhau cwrs ILM (Institute Leadership Management). Mae’r cyrsiau hyn wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy ngyrfa yn ogystal â chynorthwyo eraill, boed yn ddefnyddwyr llyfrgell neu gyd-weithwyr, ple bynnag y bûm yn gweithio.


Cydweithio. Gweithiwch gydag eraill, gan fod yn barod i rannu a thrafod syniadau, gwrando a chyfrannu! Pan oeddwn yn Llyfrgellydd Bro’m Mangor bûm yn un o’r rhai wnaeth sefydlu Gŵyl Gwlt Bangor mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor, Swyddog Hybu Llenyddiaeth Gwynedd a Theatr Gwynedd. Roeddwn hefyd un un o’r rhai wnaeth greu ‘Linc y Gogledd’, cynllun benthyca  rhwng llyfrgelloedd cyhoeddus, addysg uwch ac addysg bellach yng Ngogledd Cymru.

Byddwch yn hyblyg ac yn barod i fentro! Roedd hi’n naid go fawr i adael llyfrgelloedd llywodraeth leol (llyfrgelloedd ysgol a chyhoeddus) am swydd tymor byr yn LlGC, ond roeddwn yn barod am sialens newydd ac antur! Catalogio casgliad aml-gyfrwng oedd fy swydd gyntaf yno, lle dysgais am ‘rinweddau’ MARC21 ac AACR2. Bûm wedyn yn swyddog prosiect LlGC ar strategaeth CyMAL ‘@ eich llyfrgell chi’. Rwyf bellach yn Bennaeth Uned Adnau Cyfreithiol Di-Gymraeg, ac yn gyfrifol am arwain tîm gweithgar sy’n prosesu’r adnoddau adnau cyfreithiol sy’n cyrraedd y Llyfrgell yn wythnosol (77,000 o fonograffau a 57,000 o gyfnodolion llynedd). Mae bywyd fel un o chwe llyfrgell adnau statudol Prydain ac Iwerddon yn ein cadw’n brysur dros ben!


Yn olaf…
‘Da chi’n cwrdd â bob math o bobl mewn llyfrgelloedd… dyna le gwrddais â’m gwr!How did I get to be where I am today?
Serendipity! I didn’t have a set career path to become a librarian. I received an invitation by mistake (my name, Shân Jones, is not exactly unique!) to a CLW (College of Librarianship Wales) open day whilst at Aberystwyth University. My curiosity was piqued and I did a post-graduate Dip. Lib. course there after graduating.

What have I learnt along the way?
Get involved, participate and don’t be scared! My first boss actively encouraged me to become a committee member of a CILIP special interest group – so I joined 2, WYLG (Welsh Youth Libraries Group) and AAL North Wales (now the Career Development Group Wales). I was school librarian at Holyhead Secondary School back then. Through becoming involved, I learnt many skills – how to arrange events, take concise minutes, chairing meetings, professional networking – and I also made new friends and had opportunities to visit different libraries. By representing WYLG on the WLA committee (Welsh Library Association - later CILIP Cymru), I networked with librarians from different sectors and learnt about the many issues that affect librarianship.


Make the most of opportunities that come your way. IFLA 2002 was in Glasgow and CILIP were offering grants to first-timers, so my husband and I applied, and were fortunate enough to be two of the successful applicants. Three months before the event we both changed jobs and left the public library sector for The National Library of Wales. We attend IFLA, representing NLW, and staged their exhibition at the event. What an experience – it gave us a glimpse of the challenges librarians face in different circumstances internationally, sharing our knowledge and experiences.

Don’t stop learning. Continue to develop your skills – and learn from any mistakes! After completing my Chartership (now MClip) I become a mentor for distance learners with Gwynedd Library Service whilst a Community Librarian at Blaenau Ffestiniog. I later completed an ECDL course through Bangor University and qualified as an NVQ Assessor at NLW via distance learning with Coleg Llandrillo. I have recently completed an ILM (Institute Leadership Management) course. All of these courses have enable me to develop my career as well as assist others, both library users and colleagues, wherever I’ve worked.


Cooperate. Work with others, discuss and share ideas, listen and contribute! Whilst Community Librarian at Bangor Library I was involved with establishing ‘Gŵyl Gwlt Bangor’ (Bangor Cult Festival) in partnership with Bangor University, Gwynedd Literature Promotion Officer and Theatr Gwynedd. I was also involved in establishing ‘Linc y Gogledd’, a reciprocal borrowing scheme between HE, FE and public libraries in North Wales.

Be flexible and be prepared to take risks! Leaving the comfort of 19 years in the public library sector for a short term contract at NLW was a risk, but I was ready for a new challenge and adventure! My first job was cataloguing a multi-media collection - that’s when I learnt the ‘virtues’ of MARC21 and AACR2. I was then NLW’s ‘@ your library’ Project Officer. I’m currently Head of Non-Welsh Legal Deposit Unit there. My responsibilities include managing a dedicated and hard-working team who process our intake of non-Welsh legal deposit materials on a weekly basis (that’s 77,000 monographs and 57,000 journals last year). Being one of the six legal deposit libraries in the UK and Ireland certainly keeps us busy!


Finally…
You meet all kinds of people in libraries… it’s where I met my husband!

No comments:

Post a Comment